Contrast
Font
267a8a67fd9c75cce24347146cf9ab79.jpg

ป.ป.ช. ร่วมกับ กรมการปกครอง จัด Clinic Amphoe ITA 2023 เน้นข้อควรระวังในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการอุทธรณ์คะแนน (OIT) ผ่านระบบ Amphoe ITA

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 541

30/05/2566

.ป.ช. ร่วมกับ กรมการปกครอง จัด Clinic Amphoe ITA 2023 เน้นข้อควรระวังในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการอุทธรณ์คะแนน (OIT) ผ่านระบบ Amphoe ITA

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม Clinic Amphoe ITA 2023 เน้นข้อควรระวังในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)) และการอุทธรณ์คะแนน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด 76 จังหวัด ผู้แทนจากอำเภอทั้ง 878 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมิน ITA ของอำเภอ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในส่วนของ OIT ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในส่วนของจำนวนข้อมูลที่ต้องทำการเปิดเผยลงในเว็บไซต์ www.amphoe.com และการอุทธรณ์ผลคะแนน OIT ซึ่งเพิ่มเข้ามาในปีนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยยกระดับคะแนน ITA ของอำเภอให้ดียิ่งขึ้น ผ่านระบบ Amphoe ITA ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

 

โดยมี นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม และนายเสรี กัณฑ์โรจน์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด 76 จังหวัด ผู้แทนจากอำเภอทั้ง 878 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมิน ITA ของอำเภอ

 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมฯ มี นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น ข้อควรระวังในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)) และการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านระบบ Amphoe ITA รวมถึงหัวข้อการอุทธรณ์คะแนน OIT ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้อำเภอ อุทธรณ์ผลคะแนนในส่วน OIT ได้ รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย

  • ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ไม่ครบองค์ประกอบ/ไม่ได้คะแนนและไม่สามารถอุทธรณ์ได้
  • ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ครบองค์ประกอบตามเงื่อนไขเกณฑ์การประเมิน
  • การตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของผู้ดูแลระบบ และผู้บริหาร
  • เกณฑ์การอุทธรณ์คะแนน OIT
  • แนวปฏิบัติและกระบวนการอุทธรณ์คะแนนผ่านระบบ Amphoe ITA

Related