Contrast
Font
8667f0410be167c86b69a0e69edaa83c.jpeg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 24 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3870

01/06/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 24 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/


📌🕜 เปิดเผยวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566

1 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 24 มีนาคม 2566, และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้ารับตำแหน่ง/ 26 มีนาคม 2566

2 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้ารับตำแหน่ง/ 15 กุมภาพันธ์ 2566

3 นายพิเชษฐ ยอดใชย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง/ 14 มีนาคม 2566

4 นายพิงค์พันธุ์ ฟุ้งพิพัฒน์ กรรมการองค์การสะพานปลา เข้ารับตำแหน่ง/ 14 มีนาคม 2566

5 นางสาวอรอนงค์ อารินวงศ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง/ 14 มีนาคม 2566

6 นายกวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง/ 14 มีนาคม 2566

7 นายปวิช พรหมทอง กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง/ 14 มีนาคม 2566

8 นายพิชิต สมบัติมาก กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้ารับตำแหน่ง/ 20 มีนาคม 2566

9 นายชัยยุทธ คำคุณ กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / 25 กรกฎาคม 2563

10 นายธีรลักษ์ แสงสนิท กรรมการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / 25 มีนาคม 2566
---------------

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

11 นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับตำแหน่ง / 26 มกราคม 2566

12 นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับตำแหน่ง / 9 กุมภาพันธ์ 2566

13 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

14 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

15 นายชวน ชูจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

16 นายธีระ วงศ์สมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

17 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

18 นายพิเชษฐ สถิรชวาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 15 มีนาคม 2566

19 นายมารุต มัสยวาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

20 นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

21 นายวุฒินันท์ บุญชู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

22 นายสวาป เผ่าประทาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 20 มีนาคม 2566

23 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ้นจากตำแหน่ง / 17 มีนาคม 2566

24 นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ้นจากตำแหน่ง / 31 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related