Contrast
Font
16b1b0e28bd4a8040612fe591e44fcc3.jpg

ป.ป.ช. กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมจำนวน 78 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 619

29/09/2566

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 1 ราย

1.นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

 

📌สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 77 ราย (กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จำนวน 75 ราย/ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 ราย/ พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 ราย)

 

1.นางญาณีนาถ  เข็มนาค

2.นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

3.นายไตรเทพ งามกมล

4.นายธนพัฒน์  ศรีชนะ

5.นายปกรณ์  จีนาคำ

6.นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน

7.นายรวี  เล็กอุทัย

8.นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์

9.นางสาวสิริลภัส  กองตระการ

10.นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร

11.นายสัญญา  นิลสุพรรณ

12.นายอาทิตย์  หวังศุภกิจโกศล

13.นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์

14.นายชัยทิพย์  กมลพันธ์ทิพย์

15.นายไชยา  พรหมา

16.นายทวี  สุระบาล

17.นายทรงศักดิ์  มุสิกอง

18.นายทรงศักดิ์  ส่งเสริมอุดมชัย

19.นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์

20.นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช

21.นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์

22.นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์

23.นายวันนิวัติ  สมบูรณ์

24.นายสุไลมาน  บือแนปีแน

25.นายอรรถพล  ไตรศรี

26.นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ

27.นายเกรียงยศ  สุดลาภา

28.นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์

29.นายจักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์

30.นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์

31.นายนพดล  ปัทมะ

32.นายนรเสฏฐ์  ศิริโรจนกุล

33.นายปรีดา  บุญเพลิง

34.นายภาณุ  พรวัฒนา

35.นายวัชระพล  ขาวขำ

36.นายสุธรรม  แสงประทุม

37.พล.ต.ต. สุรินทร์  ปาลาเร่

38.นายสรรเพชญ  บุญญามณี

39.นายเกษม  อุประ

40.พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง

41.นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา

42.นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร

43.นายรังสรรค์  มณีรัตน์

44.นายวารุจ  ศิริวัฒน์

45.นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์

46.นางสุขสมรวย  วันทนียกุล

47.นายสรวงศ์  เทียนทอง

48.นายสันต์  แซ่ตั้ง

49.นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ

50.นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์

51.นายโกศล  ปัทมะ

52.นายเชวงศักดิ์  เร่งไพบูลย์วงษ์

53.นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์

54.นายซูการ์โน  มะทา

55.นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล

56.นางพิมพกาญจน์  พลสมัคร

57.นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร

58.นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์

59.นายสฤษดิ์  บุตรเนียร

60.นางหทัยรัตน์  เพชรพนมพร

61.นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา

62.นายอดิศร  เพียงเกษ

63.นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย

64.นายเกรียงไกร  กิตติธเนศวร

65.นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์

66.นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์

67.นายนพพล  เหลืองทองนารา

68.นายบุญแก้ว  สมวงศ์

69.นางสาวปิยะนุช  ยินดีสุข

70.นายพลากร  พิมพะนิตย์

71.นายร่มธรรม  ขำนุรักษ์

72.นายอนันต์  ผลอำนวย

73.นายอัคร  ทองใจสด

74.นายอรรถพล  วงษ์ประยูร

75.นางอวยพรศรี  เชาวลิต

76.นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์

77.คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related