Contrast
Font
e768257e6a13e8fe3f311128a4e41faf.jpeg

ป.ป.ช. จับมือ กรมการปกครอง ชี้แจง ITA ปี 67 เน้นการต่อต้านการรับสินบน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 543

30/11/2566

.ป.ช. จับมือ กรมการปกครอง ชี้แจง ITA ปี 67 เน้นการต่อต้านการรับสินบน

--

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยเป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบ On Site ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นผู้กล่าวรายงาน

--

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน ITA ของอำเภอ รวมถึงปฏิทินการประเมิน ITA ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตลอดจนชี้แจงการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment of Public Service : ITAP) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการประเมิน ITA ของอำเภอ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2567

--

สำหรับการดำเนินกิจกรรม นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงจุดเน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ดร.ชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมิน ITA ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ คณะนักวิจัยพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ชี้แจงและทดสอบการใช้งานระบบ ITAP ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการประเมิน ITA ของอำเภอ ในปีงบประมาณนี้

--

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในรูปแบบ On Site และ Online ประกอบด้วย  ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนอำเภอ พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน

==

อย่างไรก็ตาม ในการประเมิน ITA ของอำเภอปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการปรับลดข้อคำถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปรับปรุง พัฒนาข้อคำถามให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย ปรับระดับคะแนนรายข้อให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย EIT 2 ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้สอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่ของอำเภอมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรม e-service ที่เป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบน ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และที่สำคัญอย่างยิ่ง ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมิน ITA ที่ชื่อว่า ITAP ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและรองรับการประเมิน ITA ของอำเภอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Related