Contrast
Font
1125ae58b9f44a02a20f70aaa6dd17bd.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 350

04/12/2566

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 12 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

1 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

2 นายจักรพงษ์  แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีเข้ารับตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

3 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

4 นายสุนทร  ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

5 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

6 นายสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

7 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

8 นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

9 นายชาย  นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง กรณีเข้ารับตำแหน่ง 2 ต.ค. 66

10 นายภูมิธรรม  เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

11 นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

12 นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66

-----------------

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related