Contrast
Font
a8d960a99506fcf0af0f92e2978778d5.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมอภิปราย “ปัญหาการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริตในระบบราชการไทย” ในงานสัปดาห์ต่อต้านทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 409

06/12/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมอภิปราย “ปัญหาการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริตในระบบราชการไทย” ในงานสัปดาห์ต่อต้านทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

 

วันนี้ (วันที่ 6 ธันวาคม 2566) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมงานสัปดาห์ต่อต้านทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม และร่วมอภิปรายหัวข้อ“ปัญหาการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริตในระบบราชการไทย” ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-09 (Auditorium) ขั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการต่อต้านเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายสำคัญ มีการจัดตั้งหน่วยงาน ออกมาตรการ ระเบียบวิธี ข้อบังคับต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการต่างๆ และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ กระทรวงยุติธรรม จึงจัดงานสัปดาห์ต่อต้านทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อแสดงพลังของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมและภาคีที่เกี่ยวข้องในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ภายในงาน สัปดาห์ต่อต้านทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Related