Contrast
Font
7eb5d783e9e71bbe6b74f5a73856a1a8.jpg

ป.ป.ช. เฟ้นเลือกสื่อป้องกันการทุจริต หวังพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 487

07/12/2566

.ป.ช. เฟ้นเลือกสื่อป้องกันการทุจริต หวังพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์

--

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสื่อประกอบชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ภายใต้กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม กราฟ โฮเทล รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

--

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรหรือชุดวิชาการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

--

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การให้แนวทางการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองประธานอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ สู่การสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567”

--

จากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อคัดเลือกสื่อประกอบชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร : ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชัน (New Generation Families Intolerant of Corruption) 2. หลักสูตร : องค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต (STRONG Organization) และ 3. หลักสูตร : การต้านและลดการทุจริตในสังคม (Together against Corruption in Society)

--

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานยกร่างชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน

Related