Contrast
Font
f13225fd1b43984b4ceef68f033877b5.jpg

ป.ป.ช. ร่วมผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งภาคเอกชน ภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน CAC National Conference 2023 ต่อยอดความร่วมมือขจัดปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 158

07/12/2566

ป.ป.ช. ร่วมผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งภาคเอกชน ภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน CAC National Conference 2023 ต่อยอดความร่วมมือขจัดปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พลตํารวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การรวมพลังในการต่อต้านคอร์รัปชันและความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน” ร่วมกับ นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และประธานกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมี นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนาย ทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

โดยในการเสวนา ผู้แทนทั้ง 3 ภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย และแนวทางการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชันที่แต่ละภาคส่วนได้นำมาแลกเปลี่ยน รวมถึงมีการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง 3 ภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

งาน CAC National Conference 2023 จัดขึ้นโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) ภายใต้หัวข้อ “Publice-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption” หรือ ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความเข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืน” โดยภายในงานมีการมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทที่ได้รับ CAC Change Agent Award 2023 รวมถึงมีการจัดนิทรรศการจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ IOD อีกด้วย ซึ่งการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการคอร์รัปชัน อีกทั้งเป็นการแสดงพลังของแนวร่วมภาคเอกชน ที่มุ่งสร้างเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใส ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน

อนึ่ง แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (CAC) ก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยเป็นการริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการให้บริการ โดยทำให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

Related