Contrast
Font
0a557f71bf8537a67b65545f509b062e.jpg

ป.ป.ช. จัดประชุมหาแนวทางป้องกัน กรณีการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีการใช้พื้นที่ของรัฐเพื่อหาประโยชน์หรือแสวงหารายได้

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 444

22/02/2567

               เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายทวิชาติ นิลกาญจน์) เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตในการใช้พื้นที่ของรัฐ เพื่อหาประโยชน์หรือแสวงหารายได้ จากกรณีการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน และกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการอำนวยการด้านมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม และผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม (นางสาวลัดดา เดือนสว่าง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตในการใช้พื้นที่ของรัฐเพื่อหาประโยชน์หรือแสวงหารายได้จากกรณีการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินการจ้างเหมาจัดงานเทศกาล โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์จารีตประเพณีท้องถิ่น โดยอาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้าจากผู้ที่มาเปิดร้าน และไม่มีการนำเงินส่งเป็นรายได้ของท้องถิ่น และจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายได้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับท้องถิ่น

               นอกจากนี้ ยังพบความเสี่ยงต่อการทุจริต กรณีการจัดกิจกรรมเทศกาลประจำปี อาทิ งานเรือพระ งานเฉลิมรัฐธรรมนูญหรืองานกาชาดของจังหวัด งานบุญสารทเดือนสิบ การจัดงานประเพณีประจำปีของจังหวัด โดยพฤติการณ์ของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้จัดงานหรือออแกไนซ์ จะเข้ามาใช้พื้นที่ของส่วนราชการและเก็บค่าเช่าพื้นที่ในการขายสินค้า ตลอดจนมีการเรียกเก็บค่าที่จอดรถ และค่าบริการในการใช้ห้องสุขาจากประชาชนที่มาเที่ยวในงาน รวมถึงกลุ่มร้านค้าที่อยู่ในท้องถิ่นจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ในราคาสูงกว่ากลุ่มร้านค้าคาราวานสินค้าที่มากับผู้จัดงานหรือผู้ประมูลงาน จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรั่วไหล

               จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่หรือทรัพย์สินของรัฐเพื่อจัดหาประโยชน์ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลที่ได้จากการหารือและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม จะนำมาประกอบการจัดทำมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต ต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป

Related