Contrast
Font
c2a2c933b6b002bbc38c1bca99017739.jpeg

ป.ป.ช. ร่วมกับ กรมสรรพากร ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับความตกลง IPEF เสาที่ 4

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 671

05/04/2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567) นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการฯ นางสาววันวรา ศิลปวิลาวัณย์ ผอ.สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ นางสาวอพาลินทุ์ ลิ้มธเนศกุล ผอ.ศูนย์คดีระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สกท. เป็นผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ กรมสรรพากร ในฐานะผู้เจรจาหลัก (pillar lead) ได้บรรยายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของร่างความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง (IPEF) เสาที่ 4 ว่าด้วยเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

IPEF เป็นกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่จัดตั้งโดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแกนหลักร่วมกับประเทศในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย ทั้งหมด 14 ประเทศ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. ได้แก่ ความตกลงเสาที่ 4 เศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Fair Economy) ที่จะช่วยยกระดับการต่อต้านการทุจริตของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

การประชุมในวันนี้เป็นบรรยายสรุปเกี่ยวกับความตกลง IPEF เสาที่ 4 และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาด้านการต่อต้านการทุจริต , ภาษี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ

การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในหลากหลายประเด็น

จากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. และกรมสรรพากรจะได้ประมวลข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และทำข้อมูลสรุปให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะมีการลงนามความตกลงฯ เสาที่ 4 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ณ สิงคโปร์

Related