Contrast
Font
a31b93c39e3e7b5f146796a662c43858.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาส 2)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 101

03/04/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณทั้งสิ้น 712,456,400 บาท มีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 36 หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งให้สำนักงบประมาณ
ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประมวลภาพรวมเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

 

ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 24 หน่วยงาน และแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
วงเงินงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยสรุปผล
การดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 มีผลเบิกจ่ายจำนวน 240,143,953 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.56 ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และคิดเป็นร้อยละ 33.71 ของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกหน่วยงานได้นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับของการดำเนินงานโครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะดำเนินการสรุปรายงานตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับทราบถึงแผน และความก้าวหน้าการดำเนินงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการรายงานผลความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ ต่อสำนักงบประมาณ และรายงานเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้ง นำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสัมฤทธิ์ ในระยะต่อไป

Related