Contrast
Font
7b17f57df448865a67f416feda2f520d.jpg

ป.ป.ช. จัดประชุม สปท. ครั้งที่ 4/2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 406

19/04/2567

ป.ป.ช. จัดประชุม สปท. ครั้งที่ 4/2567

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 4/2567 ในการนี้มี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี และระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องสำคัญเข้าที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณา ดังนี้

  1. รับฟังความคิดเห็นต่อผลงานวิจัย ของสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
  2. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. แผนการดำเนินงานโครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาแผนที่ต่อต้านทุจริตประเทศไทย (Thailand Mapping of Anti-Corruption-TMAC)

 

------------------------------------------

 

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related