Contrast
Font
fa5c878f06c3aac4c922d1d4e6ebaa8d.jpg

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สปจ. นครสวรรค์ และอุทัยธานี

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 191

13/05/2567

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สปจ. นครสวรรค์ และอุทัยธานี

          ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ การดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ  และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯ ในรอบที่ 1 โดยลงพื้นที่ ดังนี้

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  คณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ นำการรายงาน โดย นายอภินันท์  เรืองประเภท ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี นำการรายงานโดย นางภัทริยา เมฆวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี

 

สำหรับผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้ง 2 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านปราบปรามการทุจริต พบว่า มีเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น และเรื่องไต่สวน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในชั้นของเจ้าหน้าที่มากพอสมควร ส่วนเรื่องที่มีเลขแดงค่อนข้างน้อย โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้วางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้เรื่องแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่องตามนโยบาย และเรื่องที่ได้ทำข้อตกลง (Commit) ไว้

ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแต่ละแห่ง สามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีที่อยู่ในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยไตรมาส 3 เหลือบัญชีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าหมาย Set Zero บัญชีในความรับผิดชอบ รวมทั้งนำงานอื่นมากำหนดเป็นตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ ACAS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงไป ให้ครบถ้วน สนับสนุนงานด้านป้องกันการทุจริต ฯลฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับยื่นบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้านป้องกันการทุจริต พบว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ และใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้ประมาณการไว้ เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ การประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ประเมิน ITA การดำเนินโครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต ฯลฯ รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการทุจริตโครงการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดที่มีความสุ่มเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผ่านการแถลงข่าว สื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแต่ละแห่ง ได้มีการวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับด้านที่ดิน/การก่อสร้างอาคารของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และอาคารที่พักอาศัย

 

ทั้งนี้ นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานราชการแก่บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภารกิจ หมั่นศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 

------------------------------------------

 

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related