Contrast
Font
d8d9b13b056584e037427f6e85d2a5d5.jpg

ป.ป.ช. ผนึกกำลังหน่วยงานตรวจสอบร่วมประเมิน ITA ภาคเอกชน (ITAGC) ปี 2567

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 334

15/05/2567

ป.ป.ช. ผนึกกำลังหน่วยงานตรวจสอบร่วมประเมิน ITA ภาคเอกชน (ITAGC) ปี 2567  

     

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม "การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานตรวจสอบ" (ITAGC EXTERNAL2)  ในการประเมิน ITAGC โดยมี นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรม และนางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม กราฟ โฮเต็ล กรุงเทพ

 

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการประเมิน ITAGC 2024” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทริส คอร์ปอเรชั่น  พร้อมนี้ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานข้อมูล บทบาทที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมจูงใจหน่วยงานภาคเอกชนให้เข้าร่วมประเมิน และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ ITAGC System เป็นต้นและนอกจากนี้ ดร. ชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและ           ความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวทางตรวจสอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITAGC EXTERNAL 2 (ITAGC-E2) อีกด้วย

 

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร ภาคีเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ช และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแล ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ การประเมิน ITAGC ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมสมรรถนะของภาคเอกชนในการเป็นคู่ค้าคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐที่ดี และมีแนวทางการต่อต้านการรับสินบนที่เหมาะสมต่อไป

 

------------------------------------------

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

Related