Contrast
Font
bbedf9d038d9957078ac7d1cf733da1a.jpg

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 279

18/05/2567

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.

     สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำหรับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. และให้โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและช่วยยกระดับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในเรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัล การบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารและเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อในยุคดิจิทัล การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเสริมสร้างทักษะโดยการฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อฝึกทักษะและศิลปะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับโฆษกของสำนักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานโฆษก ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในงานด้านโฆษกของแต่ละพื้นที่อีกด้วย

     สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. นี้ นอกจากจะเป็นการให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายใต้ภารกิจสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในภารกิจการปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต และการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว ยังเป็นการพัฒนา สมรรถนะภารกิจงานด้านโฆษกสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งหวังว่ารองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จะสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป   

Related