Contrast
Font
9e2da5cfbf6deca3fc195d54b847c3a8.jpg

ป.ป.ช. จัดคลินิก ITAGC 2024 เน้นย้ำมาตรการป้องกันการรับสินบนและการจัดทำข้อมูลการเสียภาษี

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 214

21/05/2567

ป.ป.ช. จัดคลินิก ITAGC 2024 เน้นย้ำมาตรการป้องกันการรับสินบนและการจัดทำข้อมูลการเสียภาษี

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม คลินิก ITAGC 2024 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors: ITAGC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสัญญาณ ณ โรงแรมเอส รัชดา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมฯ  

 

การดำเนินกิจกรรมฯ ครั้งนี้ มีเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ITAGC) อันมีความสำคัญในการยกระดับสมรรถนะในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับหน่วยงานภาคเอกชนที่พร้อมเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายหรือแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาคเอกชนต่อไป

 

สำหรับกิจกรรม คลินิก ITAGC 2024 นี้ มีการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

- หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT: การจัดทำข้อมูลการเสียภาษี” โดยมีวิทยากรจากกรมสรรพากร คือ นายผจญกร อุดมธรรมภักดี นิติกรชำนาญการพิเศษ นายเศกสรรค์ ประเสริฐศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวชิตธารินทร์ ภานุโรจน์วาณิช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ

- หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT” โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. คือ ดร. ชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ และนายเทอดศักดิ์  ฤทธิโชติ นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ซึ่งการบรรยายหัวข้อนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของ ป.ป.ช. การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน การจัดทำนโยบายและมาตรการต่าง ๆ การจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดทำช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน หรือเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ การตรวจแบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITAGC-O Checklist) และการใช้ระบบ ITAGC SYSTEM

------------------------------------------

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related