Contrast
Font
8ea8fc9d3804f01d9afb6a0bf13ef7c7.jpg

ป.ป.ช. เข้าร่วมการประชุม ICAC Symposium ครั้งที่ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นท้าทายใหม่ ๆ ข้อริเริ่ม และกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 806

23/05/2567

ป.ป.ช. เข้าร่วมการประชุม ICAC Symposium ครั้งที่ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นท้าทายใหม่ ๆ ข้อริเริ่ม และกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาการทุจริต

 

ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2567 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย นางสาววันวรา ศิลปวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มไต่สวน 2 สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1 และเจ้าหน้าสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ICAC Symposium ครั้งที่ 8 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นท้าทายใหม่ ๆ ข้อริเริ่ม และกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาการทุจริต อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน จากกว่า 180 หน่วยงาน

 

ในการนี้ Mr. John KC Lee ผู้บริหารสูงสุดแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำถึงการมีเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด ซึ่งฮ่องกงนั้นให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมด้วยการสร้างสังคมที่ปราศจากการทุจริต

 

การประชุม ICAC Symposium ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของประเทศต่างๆ ได้ร่วมกล่าวอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตต่อความมั่นคงระดับนานาชาติ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ร่วมถึงเสนอแนวทางการร่วมมือโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริต

 

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มไต่สวน 2 สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ยังได้เข้าร่วมหารือข้อราชการในระดับสำนักงานร่วมกับ Mr. Ricky LAI รองผู้อำนวยการฝ่ายต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ICAC แห่งฮ่องกง เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นการประสานความร่วมมือในด้านการป้องกันการทุจริตในภาคเอกชน โดยทางฮ่องกงมีความสนใจในความสำเร็จของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประเมิน ITA, ความร่วมมือกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตลอดจนแนวทางการจัดการประชุมระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงาน UNODC ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงาน ICAC หวังว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันกับสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไปในอนาคต

Related