Contrast
Font
42df9313d226800e1384cf70aba6d3f1.jpg

ป.ป.ช. เดินหน้าอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรตัวคูณ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1111

12/06/2567

ป.ป.ช. เดินหน้าอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรตัวคูณ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรตัวคูณหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสินบน ของวิทยากรตัวคูณ รวมถึงวิทยากรตัวคูณที่ผ่านการอบรมมีการนำองค์ความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสินบนไปขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา โดยมี นางวาธินี  สุริยวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนและกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน  227 คน

 

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

- การบรรยายหัวข้อ : การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และสินบน โดยนายอุทิศ  บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

- การบรรยายหัวข้อ : การป้องกันการทุจริตผ่านกลไกการศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดย นางสวรรยา  รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา

- การบรรยายหัวข้อ : การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หัวข้อ : การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โดย นายภวิศ  สุดแสวง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

- การบรรยายหัวข้อ : STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โดย นายเกษม จิตติวุฒินนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ

- การบรรยายหัวข้อ : ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต โดย นางสาวอุษา  อินทุจันทร์ยง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและติดตามต้านทุจริตศึกษา 1

- การบรรยายหัวข้อ :  สื่อนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา (แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา,พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง) โดย นายพัฒนโชติ  ช้วนรักธรรม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาอาวุโส

- การบรรยายหัวข้อ :  แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ และการติดตามประเมินผล โดย นายมโนธรรม ทองมหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

จากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต้านทุจริตศึกษา และแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล

(การออกแบบการเรียนรู้/การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการติดตามประเมินผล) โดยมีวิทยากรดำเนินการ ดังนี้ 1) นายมโนธรรม  ทองมหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2) นางสาวณิชชา บุญปัญญาวัฒน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 3) นางสาวพิมพ์พรรณ  พุ่มจันทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 4) นายอดิษศักดิ์ ยะตะโคตร ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 5) ว่าที่ ร.ต.กริชรัตน์  บุญเรืองนิษฐ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  6) นางชนิตา อารีสินพิทักษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. คาดว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรตัวคูณหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว สำนักต้านทุจริตศึกษา จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาต่อไป

 

 

 

------------------------------------------

 

 

 

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related