Contrast
Font
86b84b53655b4e146c064c63a349dd75.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 299

14/06/2567

Click >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/

📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 22 ราย เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

 

📌🕜 เปิดเผยวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

1 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

 

2 นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 

3 นายสุพร หลักมั่นคง กรรมการบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 

4 นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และกรณีีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

 

5 นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567

 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

 

7 นายรัฐสภา จิระกรานนท์ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

 

8 นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์, กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567

 

9 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

 

10 นายวิเลิศ ภูริวัชร กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

 

11 พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท กรรมการองค์การสะพานปลา กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

 

12 นายบุญธรรม เกี้ยวฟั่น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 

13 นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567

 

14 นางวิเรขา สันตะพันธุ์ กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

 

15 นายพงศธร ทวีสิน กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

 

16 นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

 

17 นายภูมินทร์ บุตรอินทร์ กรรมการการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

 

18 นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป กรรมการบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

19 นายธนพล โตโพธิ์ไทย กรรมการการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

 

20 นายชำนาญ ชาดิษฐ์ กรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

21 นายฆนัท ครุฑกูล กรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 

22 นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ กรรมการการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

-----------------

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

Related