Contrast
Font
464969cd285f9f4851d27b32bd8d0865.jpg

ป.ป.ช. ลงพื้นที่กำกับติดตาม STRONG IDOL เด็กและเยาวชน ในการขับเคลื่อนโครงการ ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 260

14/06/2567

ป.ป.ช. ลงพื้นที่กำกับติดตาม STRONG IDOL เด็กและเยาวชน ในการขับเคลื่อนโครงการ ไม่ลอกการบ้าน

ไม่ลอกข้อสอบ

 

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา ลงพื้นที่กำกับติดตาม    การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัลจาก    การประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงการ เยาวชนไทย ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสวรรยา รัตราช ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

โดยโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดฯ ได้ดำเนินโครงการ “บอร์ดเกม ตามล่าหาคนโกง (The Cheater game)” และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดฯ ได้ดำเนินโครงการ “เด็กตงห่อ พาตงฉิน” ซึ่งเป็นโครงการที่นำหลักโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มาปรับใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์    ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการปลูกฝังและเฝ้าระวังการทุจริตในเรื่องใกล้ตัว คือการไม่ลอกการบ้าน และ    การไม่ลอกข้อสอบ สร้างการตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ และสร้างการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาการลอกการบ้าน การลอกข้อสอบ และขยายผลในสถานศึกษา โดยคณะกำกับติดตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับฟัง  การนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ และได้ประเมินผลการดำเนินโครงการของสถานศึกษา รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรชนะการประกวดให้กับสถานศึกษา และแกนนำนักเรียน (STONG IDOL) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา กำหนดลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงการ เยาวชนไทย ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประเมินความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการของสถานศึกษา ต่อไป

------------------------------------------

 

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related