Contrast
Font
ff26e685674f25b0d1250529ada72b7a.jpg

ผู้ตรวจราชการฯ ลุยลงตรวจราชการ ในพื้นที่ภาค 1

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 159

13/06/2567

ผู้ตรวจราชการฯ ลุยลงตรวจราชการ ในพื้นที่ภาค 1

 

นายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) ในเขตพื้นที่ภาค 1 รวมทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการฯ การดำเนินงานตามข้อสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ รับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติราชการ โดยลงพื้นที่โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านป้องกันการทุจริต ด้านอำนวยการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    โดยลงพื้นที่ ดังนี้

  • วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี นำการรายงาน โดย นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (สปจ.ปทุมธานี)

 

  • วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำการรายงานโดย นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สปจ.พระนครศรีอยุธยา)

 

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำการรายงานโดย นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (สปจ.สมุทรปราการ)

 

  • วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำการรายงาน โดย นายธนะ อาษาวุธ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (สปจ.สิงห์บุรี)

 

  • วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง นำการรายงาน โดย นายอิศรพงษ์ อิศรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (สปจ.อ่างทอง)

 

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี นำการรายงาน โดย นางฐิติพร สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (สปจ.นนทบุรี)

 

  • วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 นำการรายงานโดย นางสาวชฎารัตน์ อนรรฆอร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 (สปภ.1)

 

 

สำหรับผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รวมทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

 

ด้านปราบปรามการทุจริต พบว่า สปภ.1 และสปจ. รวมทั้ง 7 แห่ง มีเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น และเรื่องไต่สวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามความรับผิดชอบของพนักงานไต่สวน ทั้งนี้ พนักงานไต่สวนได้วางแผนการทำงาน และเร่งรัดงานตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องนั้น ๆ แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ

 

ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่า สปภ.1 และสปจ. รวมทั้ง 7 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีในประเภทต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ พร้อมกับวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีฯ ให้ดียิ่งขึ้น

 

ด้านป้องกันการทุจริต พบว่า สปภ.1 และสปจ. รวมทั้ง 7 แห่ง ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ป้องนำปราบ” โดยเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานราชการภายในจังหวัด เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริต โดยจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด โดย ผู้ตรวจราชการฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เข้าร่วมลงพื้นที่และติดตามการดำเนินในการโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ดังนี้

- สำหรับ สปจ.ปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่และติดตามการดำเนินการ “โครงการต้นแบบ” ตามมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยได้แนะนำให้ข้อสังเกตแก่หน่วยงานเพื่อให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องโปร่งใสต่อไป

- สำหรับ สปจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่และติดตามการดำเนินการ ก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีวงเงินงบประมาณ 60,00,0000 บาท ที่หมดสัญญาจ้างแล้ว แต่อยู่ระหว่างดำเนินการสร้าง ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การทุจริตเกิดขึ้น

- สำหรับ สปจ.สมุทรปราการ ร่วมลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลบางปูใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

- สำหรับ สปจ.สิงห์บุรี ร่วมลงพื้นที่เข้าประสานงานบูรณาการ โครงการลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนวัดถอนสมอ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้แนะนำให้ข้อสังเกตแก่หน่วยงาน เพื่อให้สามารถนำหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

- สำหรับ สปจ.อ่างทอง ร่วมลงพื้นที่เข้าประสานงานบูรณาการ โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางบางจัก-หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เหตุเพราะเป็นโครงการที่งบประมาณสูงและการก่อสร้างจะต้องใช้การออกแบบพิเศษอาจเกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดยได้ให้ข้อสังเกตและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การทุจริตเกิดขึ้น

- สำหรับ สปจ.นนทบุรี ร่วมลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนเลียบคลอง นายบังฝั่งใต้ (ตอน 1) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางคูรัด)

- และ สปภ.1 ร่วมลงพื้นที่เฝ้าระวังสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตลาดหัวเกาะและตลาดหัวฆ้อง เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ให้ข้อสังเกตและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้การทุจริตเกิดขึ้น

 

สำหรับการก่อสร้างอาคาร

- สปจ.สมุทรปราการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำแบบของโยธาธิการและผังเมือง คาดว่าจะทำแบบแล้วเสร็จพร้อมประมาณราคาในเดือนกรกฎาคม 2567 และกำหนดแผนการก่อสร้างไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- สปจ.สิงห์บุรี ปัจจุบันอยู่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณงวดสุดท้าย

- สปจ.อ่างทอง ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคา

- สปจ.นนทบุรี ปัจจุบันมีแผนให้ใช้อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง อาคาร 8 ชั้น 7 ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างฯ

 

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติโดยตรง และได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งจะทำสามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจน  ช่วยประสาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทันที พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานราชการแก่บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเอง ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอีกด้วย

 

------------------------------------------

 

 

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Related