Contrast
Font
banner_default_2.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 ประจำสํานักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 59

12/02/2567

Related