Contrast
Font
banner_default_1.jpg

โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำปี 2556

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 399

14/12/2555


โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำปี 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำปี 2556 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน
ขอเชิญชวนสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งสถานศึกษาเอกชนที่มีความสนใจจะขอรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งกิจกรรมฯ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเงินสนับสนุน จำนวน 50 แห่งๆละ 15,000 บาท

ยื่นความจำนงขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ โดย Dowload แบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=7387 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร 0 2282 8712, 0 2282 0673, 0 2280 7968 หมดเขตขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556

Related