Contrast
Font
banner_default_2.jpg

โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 524

10/02/2557

โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาประจำปี 2557 เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน
จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งสถานศึกษาเอกชนที่มีความสนใจจะขอรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งกิจกรรมฯ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเงินสนับสนุน จำนวน 50 แห่งๆละ 15,000 บาท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0 2282 0673, 0 2280 7968 หมดเขตขอรับเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557

Related