Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศราคากลางและ TOR การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความตระหนักในผลกระทบของการทุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 167

05/02/2559

Related