Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เผยแพร่ประกาศเชิญชวนการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินการงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 273

20/09/2565

Related