Contrast
Font
banner_default_3.jpg

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่อำนวยการสูงหรือเทียบเท่าลงมาเพื่อมอบหมายคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไต่สวนแทนได้

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 810

04/02/2562

Related