Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 5 ราย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 162

01/03/2562

Related