Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการกำหนดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 399

07/01/2562

Related