Contrast
Font
22e3cc0373f153fe111a1ac8e639faaf.jpg

ป.ป.ช. ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดโต๊ะแถลงผลงานในรอบปีหวังดึงทุกภาคส่วนสร้างสังคมสุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 991

27/05/2565

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.)  ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   นายภูเทพ  ทวีโชติธนากุล  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมแถลงข่าว เรื่อง “การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีที่ผ่านมา” โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมกรรมการและผู้แทนหน่วยงานประกอบด้วย ดร.มานะ นิมิตรมงคล กรรมการปฏิรูปประเทศ  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  กรรมการปฏิรูปประเทศ  นายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) นายสิน  สื่อสวน ผู้แทนภาคประชาชน  และนายกฤษณ์  กระแสเวส  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  โดยเป็นการแถลงผลงาน    ตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็น 5 ด้าน ได้แก่    

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2  การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3  การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4  การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5  การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

Related