Contrast
Font
4f176450bc0e3419f34553a140cc75e3.jpg

ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1596

29/08/2565
สำนักงาน ป.ป.ช. แถลงประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ)
--
วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงประกาศผลและมอบรางวัล ITA AWARDS การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลไกการขับเคลื่อนการประเมิน ของแต่ละประเภทหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. และผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ Youtube: สำนักงาน ป.ป.ช.
--
การแถลงประกาศผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน บัญชาการตำรวจนครบาล หรือผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน และนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ” ดำเนินรายการโดย นายสืบสกุล พันธ์ดี ผู้ประกาศข่าว ThairathTV
--
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลและมอบ ITA AWARDS การประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาล และอำเภอ) โดยมีผลการประเมินตามลำดับประเภทหน่วยงานดังนี้
1. สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 90.99 คะแนน หรืออยู่ในระดับ A โดยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 10.24 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด 98.60 คะแนน หรืออยู่ในระดับ AA
- สำนักงานเขตหนองแขม มีผลคะแนนการประเมินต่ำสุด 75.23 คะแนน หรืออยู่ในระดับ B
- มีสำนักงานเขต ผ่านเกณฑ์การประเมิน 47 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 แห่ง
- สำนักงานเขต มีผลการประเมินใน ระดับ AA 10 แห่ง ระดับ A 37 แห่ง และระดับ B 3 แห่ง
- ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนสูงสุด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล 94.87 คะแนน และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำสุด ได้แก่ การใช้งบประมาณ 84.80 คะแนน
- กลุ่มเขตที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ITA จนมีค่าเฉลี่ย ITA สูงสุด ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 93.04 และกลุ่มเขตที่มีค่าเฉลี่ย ITA ต่ำสุด ได้แก่ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก มีคะแนนเฉลี่ย 88.39 คะแนน
- สำนักงานเขต ที่มีผลการประเมินสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ภาษีเจริญ ยานนาวา ห้วยขวาง ทวีวัฒนา และพระโขนง
- สำนักงานเขต ที่มีผลการประเมินต่ำสุด 5 ลำดับท้าย ได้แก่ หนองแขม ลาดกระบัง ดินแดง วัฒนา และจอมทอง
.
จากผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และ 2565 พบว่ามีผลการประเมินสูงขึ้นทั้ง 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลมากจากการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการยกระดับผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดด้วยการมีกิจกรรม คลินิก ITA อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการประยุกต์กรอบการประเมิน สู่การพัฒนาระบบงานและปรับระบบนิเวศขององค์กร ในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
--
2. สถานีตำรวจนครบาล
สถานีตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นปีแรก มีคะแนนเฉลี่ย 89.07 คะแนน หรืออยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด 99.05 คะแนน หรืออยู่ในระดับ AA
- สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง มีผลคะแนนการประเมินต่ำสุด 63.62 คะแนน หรืออยู่ในระดับ D
- มีสถานีตำรวจนครบาล ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 18 แห่ง
- สถานีตำรวจนครบาล มีผลการประเมินใน ระดับ AA 13 แห่ง ระดับ A 57 แห่ง ระดับ B 16 แห่ง ระดับ C 1 แห่ง และระดับ D 1 แห่ง
- ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ 92.32 คะแนน และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำสุด ได้แก่ การใช้งบประมาณ 77.95 คะแนน
- กองบังคับการมีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ITA จนมีค่าเฉลี่ย ITA สูงสุด ได้แก่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 93.58 คะแนน และ กองบังคับการที่มีค่าเฉลี่ย ITA ต่ำสุด ได้แก่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 84.33 คะแนน
- สถานีตำรวจนครบาล ที่มีผลการประเมินสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ท่าข้าม วังทองหลาง ธรรมศาลา บางมด และพญาไท
- สถานีตำรวจนครบาล ที่มีผลการประเมินต่ำสุด 5 ลำดับท้าย ได้แก่ ทุ่งสองห้อง ท่าเรือ ประเวศ บางเขน และทุ่งมหาเมฆ
.
ในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นการดำเนินการในปีแรกพบว่า เป็นการประเมินที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยมุ่งประเมินไปที่งานบริการโดยตรง ทั้งงานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน ก่อให้เกิดการพัฒนางานบริการของตำรวจ ทั้งในแง่มุมของมาตรฐาน ความเป็นธรรมในการให้บริการ รวมถึงต่อยอดนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน อาทิ การรับแจ้งความ online รวมไปจนถึงเกิดการพัฒนากระบวนการและกลไกการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานตำรวจอย่างไม่เคยมีมาก่อน อาทิ การพัฒนา website ที่ครบถ้วน ทั้ง 88 สถานี การวางระบบการเปิดเผยข้อมูลตามภารกิจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้การดำเนินการในเชิงพื้นที่ และได้รับทราบผลงาน ทั้งในมิติการอำนวยความยุติธรรม การดูแลและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
--
3. อำเภอ
อำเภอ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นปีแรก เป็นการประเมินที่ครอบคลุมถึงส่วนราชการประจำอำเภอ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานที่ดินอำเภอ (ไม่รวมสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา) มีคะแนนเฉลี่ย 88.93 คะแนน หรืออยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด 99.85 คะแนน หรืออยู่ในระดับ AA
- อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีผลคะแนนการประเมินต่ำสุด 48.78 คะแนน หรืออยู่ในระดับ F
- มีอำเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 705 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 173 แห่ง
- อำเภอ มีผลการประเมินใน ระดับ AA 143 แห่ง ระดับ A 562 แห่ง ระดับ B 137 แห่ง ระดับ C
27 แห่ง ระดับ D 5 แห่ง ระดับ E 3 แห่ง และระดับ F 1 แห่ง
- ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนสูงสุด ได้แก่ การป้องกันการทุจริต 95.28 คะแนน และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำสุด ได้แก่ การใช้อำนาจ 81.92 คะแนน
- จังหวัดที่มีการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ITA จนมีค่าเฉลี่ย ITA ของอำเภอ ในเขตจังหวัด สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
- จังหวัดนครสวรรค์ มีคะแนนเฉลี่ย 95.81 คะแนน
- จังหวัดแพร่ มีคะแนนเฉลี่ย 95.75 คะแนน
- และจังหวัดสิงห์บุรี มีคะแนนเฉลี่ย 95.30 คะแนน
.
ในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของอำเภอ ซึ่งเป็นการดำเนินการในปีแรก ได้มีการสร้างองค์ความรู้ผ่านคลินิก ITA และมีการร่วมกำกับติดตามในพื้นที่ ถอดบทเรียน จัดทำคู่มือ แนวทางการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลในมิติของส่วนราชการประจำอำเภอ พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอด Platform อำเภอดอทคอม ที่เปรียบเสมือน Website ของอำเภอ ให้เป็นเครื่องมือในการเปิดเผยข้อมูลของอำเภออย่างมีประสิทธิภาพ
--
สำหรับในปี 2565 มีหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรมเข้าร่วมการประเมินฯ ทั้งสิ้น 1,016 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร จำนาน 50 หน่วยงาน สถานีตำรวจนครบาล จำนวน 88 หน่วยงาน และอำเภอ จำนวน 878 หน่วยงาน โดยมีบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนประชาชนที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมินฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 714,312 คน แบ่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 190,335 คน และที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 524,037 คน

Related