Contrast
Font
93a9b7b4033a8c57caf97430273ad3f0.jpg

ประเทศไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต ชูแนวคิด“ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 631

09/12/2565

Related