Contrast
Font
faea5adf4262bddbd11d9734d55a215d.jpg

ป.ป.ช. เฝ้าระวังการทุจริต กรณี การปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับ เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1208

07/11/2566

ป.ป.ช. เฝ้าระวังการทุจริต กรณี การปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

คณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ซึ่งมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้พิจารณานโยบายของรัฐบาล ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาล (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 แล้วมีมติให้สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ศึกษาและเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ประสงค์จะแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยการนำที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และป้องกันมิให้ที่ดินตกอยู่ในมือของนายทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดใดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยเกษตรกรถือครองที่ดินแทน ซึ่งกรณีการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมีการแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อพิจารณาและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยสามารถออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

 

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น และมีแผนจะเชิญเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบการเฝ้าระวังการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

Related