Contrast
Font
25e546dc4b991a7a9195eda26a30a2c0.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 จัดโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 244

30/11/2566

          วานนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน โค้ช ประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการดำเนินการของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

          กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการจัดเวทีอภิปราย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5 ประเด็นการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ได้แก่ นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นายกรีภพ บูรพาแสงสูรย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 และนายธีระศักดิ์ ชัยวิศิษฐ์ กรรมการกองทุน ป.ป.ช. , โค้ชชมรม    STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน ดำเนินการอภิปรายโดย นายยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต ในปี พ.ศ. 2566 , การวางแผนการดำเนินงานของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ในปี พ.ศ. 2567 และข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของชมรมฯ ในพื้นที่ภาค 5 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในภาพรวมของชมรมฯ ในพื้นที่ภาค 5 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

          ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 จะจัดการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

Related