Contrast
Font
2917cfcecda1f27390217d8708134967.jpg

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2567 เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 567

02/05/2567

         วันนี้ (2 พฤษภาคม 2567) สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567  ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานราชการภายในจังหวัดภูเก็ตและสื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการ  

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดงาน 3 วัน สำหรับในวันแรก มีการชี้แจงกำหนดการโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. และสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่สองเป็นการเสวนา “สถิติคดีและเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8” และ “สถิติคดีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าหาดสาธารณะ” หลังจากนั้นจะเป็นการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาภารกิจงานปราบปรามการทุจริตประเด็น “ติดตามสถานการณ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าหาด” ณ หาดพาราไดซ์ และหาดนุ้ย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และวันที่สามเป็นการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาภารกิจงานป้องกันการทุจริต ประเด็น “ติดตามสถานการณ์การบุกรุกที่ชายหาดสาธารณะ” ณ หาดยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และหาดเลพัง ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

               นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ แต่การที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่ประสบผลสำเร็จได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่ต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงานสื่อสารกับสื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งมีอิทธิพลในการขยายผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อต้านการทุจริตไปสู่สังคม ทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ด้วยการให้บุคคลในกลุ่มนี้มีองค์ความรู้เรื่องการทุจริต และเสริมสร้างบทบาทการขับเคลื่อนงานสื่อสาร สร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม การไม่ให้-ไม่รับสินบน และกล้าชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการทุจริต และเกิดความเชื่อมั่นให้ความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสของสำนักงาน ป.ป.ช. ว่ามีการปกป้องผู้ร้องจริงจัง สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

               "ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สื่อมวลชนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานสื่อสารต่อต้านการทุจริต โดยการช่วยเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ให้คนในสังคมได้ทราบและรับรู้ถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งเข้ามาเป็นแนวร่วมในช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการทุจริต  หากท่านพบเห็นการทุจริต และกล้ายืนหยัดต่อสู้กับการทุจริตเพื่อความถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งเบาะแสโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ การร่ำรวยผิดปกติ ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศูนย์ CDC หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1205 ทั้งนี้ ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และยังมีมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือพยานอีกด้วย” เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าว

              สำหรับโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ครั้งที่ 1 ปี 2567 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งในด้านการเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่ถูกต้องแล้วนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อต้านการทุจริต และการลงไปศึกษาดูงานในพื้นที่ สามารถนำความรู้ ข้อเท็จจริงที่ได้รับไปเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตร่วมกัน ให้สังคมไทยไม่เพิกเฉยและลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตลอดจนการได้รับมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วย

Related