Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคล เช่น กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลด้วยหรือไม่?

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 141

05/10/2559

Related