Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญฃีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 342

24/12/2553

Related