Contrast
Font
banner_default_2.jpg

การพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 942

20/06/2554


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดสัมมนา
เรื่องการพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

Related