Contrast
Font
banner_default_2.jpg

รายงานการศึกษาสภาพพื้นที่บริเวณป่าพรุน้ำเค็มป่าคลองแม่รำพึง ตำบลแม่รำพึงและตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 388

03/03/2553

Related