Contrast
Font
banner_default_1.jpg

สัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ การกำหนดพื้นที่เขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 35%

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 293

22/08/2556


สัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ การกำหนดพื้นที่เขา ภูเขา และพื้นที่ลาดชันเกินกว่า 35%

หากมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะประการใด โปรดส่ง e-mail มาที่ seminar_hill-slope@nacc.go.th

Related