Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ป.ป.ช. ปราจีนบุรี ลงพื้นที่บรรยายโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

จากไชต์: สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 30

22/02/2567

Related