Contrast
Font
banner_default_2.jpg

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21/11/2562

Related