Contrast
Font
banner_default_3.jpg

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2555

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 415

04/04/2555


โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2555
ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงเห็นสมควรพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2555

Related