Contrast
Font
banner_default_3.jpg

โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2557

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 330

21/03/2557
การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ผู้ประสานงาน นางสาวสุวิมล แมลงภู่ทอง สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช.
โทร. 0 2282 3161-5 ต่อ 503 , 08 9452 3010
ข้อมูลโครงการที่ผ่านมา

Related