Contrast
Font
banner_default_3.jpg

หากพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจะต้องดำเนินการอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 489

17/08/2566

ให้ผู้ยื่นจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุแห่งการยื่นบัญชีฯ ล่าช้ามาพร้อมการยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบ

Related