Contrast
Font
banner_default_3.jpg

• ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่น ที่เทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 243

22/04/2565