Contrast
Font
banner_default_1.jpg

การวิจัย เรื่อง ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 556

28/09/2553กิตติกรรมประกาศ

บทคัดย่อ

สารบัญ

เนื้อหางานวิจัย

ประวัตินักวิจัย


Related