Contrast
Font

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  • (ร่าง) Privacy Policy ระบบ NACC MOBILE ของสำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้           สำนักงาน ป.ป.ช. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ทั้งในเช...

    จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

    18/08/2565
  •              โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้...

    จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

    01/06/2565