Contrast
Font
banner_default_3.jpg

Privacy Policy

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 2169

18/08/2565

Privacy Policy
(ร่าง)

          ระบบ NACC MOBILE ของสำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

          สำนักงาน ป.ป.ช. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช.

หมายเหตุ สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างจัดทำคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานระบบ NACC MOBILE เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศให้ทราบต่อไป

Related