Contrast
Font
banner_default_3.jpg

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1305

01/06/2565

             โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นนิติบุคคลอันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

Related